Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(PO - PÁ, 7 - 15 hod.)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vruty-roman-stary.cz.
Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.


Kontaktní údaje prodávajícího


Název: Roman Starý (dále jen „prodávající“)
Sídlo a fakturační adresa: Bobrová 357, 592 55 (zde není kamenná prodejna, dále jen „sídlo“)
Provozovna: Bobrová 356, 592 55, okr. Žďár nad Sázavou (dále jen „provozovna“)
IČO: 75709911, DIČ: CZ7511194779 - plátce DPH
Číslo bankovního účtu: 131-437790287/0100 (dále jen „účet prodávajícího“)
Společnost je zapsaná v Živnostenském rejstříku vedeném na Městském úřadě Nového Města
na Moravě pod spisovou značkou MUNMNM/389/20/Do.
Telefon: +420 732 595 975, Email: obchod@vruty-roman-stary.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Tyto obchodní podmínky prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti
nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi
prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového
obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové
stránce umístěné na internetové adrese www.vruty-roman-stary.cz (dále jen „webová
stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní
obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit
zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží
v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní
smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze
uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET


2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující
přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může
kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě,
že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží
též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při
jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském
účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující
je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své
povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,
a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích
osob.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty
nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně
daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti
po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu pouze pro zboží, které
má prodávající skladem u sebe. Cena zboží skladem u dodavatele se může změnit, o
čemž je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat. Kupní smlouva bude
platit teprve v případě odsouhlasení nové ceny kupujícím. Ceny zboží nejsou
přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto
ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu
za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených
s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze
v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy
prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou
dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny
dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy
dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena
zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální
výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty,
právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží
prodávajícímu uhradit.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1.objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2.způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží a
3.4.3.informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
„objednávka“).
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost
kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku
se závazkem k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za
správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu
potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou
v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží,
výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné
potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na
adresu elektronické pošty kupujícího.
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady
na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní
sazby.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může
kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
• v hotovosti v provozovně;
• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
• bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Comgate;
• prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou prostřednictvím systému
Comgate.
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí
se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není
dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu
zboží předem.
4.4. V případě platby v hotovosti, na dobírku či ve výdejně zásilek je kupní cena splatná při
převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů
od uzavření kupní smlouvy.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží
společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je
závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na
účet prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny
ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského
zákoníku se nepoužije.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy
kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po expedici zboží a zašle jej
v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo
jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:
5.1.1.zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho
osobním potřebám,
5.1.2.zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož
i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným
zbožím,
5.1.3.zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických
důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil, a
5.1.4.zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném
obalu, pokud jej kupující porušil.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy
nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14)
dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme
zboží, nebo:
5.2.1.poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží,
které jsou dodávány samostatně,
5.2.2.poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo
částí, nebo
5.2.3.první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží
po ujednanou dobu.
5.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené
v čl. 5.2 obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat
pouze na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží
kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději
do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si
zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle
zboží před jejím uplynutím. Kupující nesmí vracet zboží prodávajícímu na dobírku.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením
zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou
povahu obvyklou poštovní cestou.
5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.4 obchodních podmínek vrátí
prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení
od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího
přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení
zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou
tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není
povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží,
nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv
od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém
případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu,
a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení
od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku
účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
5.9. Výslovně se stanovuje, že prodávající je oprávněn jednostranně započítat nárok na
úhradu škody vzniklé na vrácené věci způsobené kupujícím; zejména z důvodu jejího
poškození či nenávratného porušení, jakož i používání věci nad běžnou míru pro
vyzkoušení či otestování věci.


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,
nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo
jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady
spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem
doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů
zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě
shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí
kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího
z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných
právních předpisů.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací
podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099
až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2. Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem
nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své
funkce (dále jen „věc s digitálními vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně
odpovědnosti za vady prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo
služby digitálního obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní
smlouvy i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně.
7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že věc:
7.3.1.odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti,
kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
7.3.2.je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
7.3.3.je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu
k montáži nebo instalaci.
7.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
7.4.1.je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem
na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování
daného odvětví, není-li technických norem,
7.4.2.věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti,
kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu,
které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná
prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou
nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v
době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým
bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
7.4.3.je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů
k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
7.4.4.věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající
kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.
7.5. Ustanovení čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající
kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci
liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
7.6. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo
instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho
odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím
a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo
poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními
vlastnostmi.
7.7. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná
již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu,
po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
7.8. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou
kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby
digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou
kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí
uchovala vlastnosti podle čl. 7.3 a čl. 7.4 obchodních podmínek, a že bude na jejich
dostupnost upozorněn
7.8.1.po dobu dvou let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba
digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno
poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,
7.8.2.po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle kupní
smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to
se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby
digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření kupní smlouvy
a povaze závazku.
7.9. Ustanovení čl. 7.8 obchodních podmínek platí pouze v případě, že prodávající
kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány
budou; v ostatních případech se počítá s prodejem bez aktualizací.
7.10.Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla
pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl
upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci
neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle
kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně
po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle čl. 7.8.1 a čl. 7.8.2
obchodních podmínek, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního
obsahu poskytovány vadně.
7.11.Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Je-li
předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy
digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu,
může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let
od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která
se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně,
doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.
7.12.Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může
požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob
odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný;
to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez
vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro
kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo
nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc
měla bez vady.
7.13.Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu
nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující
věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li
to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci
předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž
opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
7.14.Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
7.14.1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.13
obchodních podmínek,
7.14.2. se vada projeví opakovaně,
7.14.3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
7.14.4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude
odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
7.15.Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu
čl. 7.14 obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupíli kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného
odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
7.16.Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě
určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším,
kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
7.17.S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen
přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem
na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém
sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné
potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem,
jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro
účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné
osoby určené k provedení opravy.
7.18.Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být
informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud
se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku
poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči,
nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době
s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu,
pro nějž je kupující požadoval.
7.19.Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.18 obchodních podmínek může kupující od kupní
smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
7.20.Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,
včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné
odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k
provedení opravy.
7.21.Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně
na adrese provozovny, telefonicky na čísle 732 595 975 či elektronickou poštou
na adrese obchod@vruty-roman-stary.cz.
7.22.Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při
uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce
po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud
prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty.
Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení
stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla
vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.
8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,
internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející
se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení
sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května
2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a
směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
8.6. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad
dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
ve znění pozdějších předpisů.
8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související
se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely
jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího
plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Jednotlivé možnosti odvislé od
chování kupujícího popisují dokumenty

Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely diskuzních příspěvků a komentářů, 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zaslání dotazníku zákaznické spokojenosti, 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely použití funkce Hlídací pes,

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely rozesílky e-mailových obchodních sdělení, 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace uživatelského účtu, 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zobrazování marketingových nabídek.

 
10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES


10.1.Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých
službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním
obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo
kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR
související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních
sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
10.2.Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení
kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


11. DORUČOVÁNÍ


11.1.Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.


12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


12.1.Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak
strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty
není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení
právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence
volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní
závazkové vztahy (Řím I).
12.2.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo
se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
12.3.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.
12.4.Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5.Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2023.

 


Příloha: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznamuji Vám, že odstupuji od kupní smlouvy.
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mail:
Telefon:
Číslo objednávky:
Číslo faktury:
Zboží (počet, druh, číslo):
Bankovní účet pro vrácení peněz:

Provozovna

Bobrová 356

592 55

okr. Žďár nad Sázavou

Kontakty
Irena Dvořáková
(PO - PÁ, 7 - 15 hod.)
© Roman Starý
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz